Obsah 

NECHCEME PŘEDRAŽENOU VODU

Voda je rekordně drahá.
Svazek reformovat nebo vystoupit?
Tento monopol mohou občané volbami reálně ovlivnit.
Podle Ing. Jiřího Fuska mizí každý rok 50 milionů a nikdo neumí vysvětlit kam!

Z kalkulace vyplývá, že celkové tržby na Boskovicku jsou 39,475.590,-Kč a náklady na provozování VAS jsou 26,046.100,-Kč.

Pokud by Boskovice nebyly členem Svazku, tak při zachování stejné ceny vodného a stočného a za provozování VAS by byl zisk města – nájemné odhad - min. 20 mil. Kč. Toto by město mohlo investovat do vodohospodářské infrastruktury. Bez nájemného by nákladová cena vodného a stočného mohla být ve výši 30,-Kč/m3 bez DPH za vodné a stočné, tedy zhruba poloviční. Vše vztaženo k roku 2008.

Voda

Proč cena vodného a stočného patří k nejvyšším v republice, nepřesvědčivě vysvětloval boskovickým zastupitelům ekonomický náměstek Petr Fiala.
Více informací


Svazku i Vodárenské vládne Král

B o s k o v i c e (ml) - Po vzoru loňských, v Černé Hoře pořádaných, besedách o vodě proběhla podobná akce v Boskovicích. Z popudu opozičního zastupitele Vladimíra Jakubce se minulý týden na městském úřadě debatovalo o ceně vodného a stočného, o vlastníkovi vodohospodářského majetku – Svazku vodovodů a kanalizací a rovněž o Vodárenské akciové společnosti (VAS), která tento majetek provozuje.

Drtivou většinu přítomných zastupitelů schůzka uspokojila, dostali odpovědi na položené otázky a odmítli tak úvahy o vystupování města ze Svazku. Naopak nevoli nad současným stavem projevil iniciátor setkání Vladimír Jakubec.
„Já jsem se dozvěděl všechno, co jsem chtěl. S vysvětlením, že voda ve Svazku je drahá kvůli výhradně podzemním zdrojům a že Svazek vybrané peníze následně investuje do důležitých projektů, jsem spokojen,“ prozradil po schůzi zastupitel Vladimír Petrů ze sdružení nezávislých kandidátů. Podle něj je členství ve Svazku pro město výhodné například kvůli chystané investiční akci Dyje II, která ochrání boskovickou přehradu na Bělé od nátoku splašků.
Zato zástupce sdružení nestraníků Vladimír Jakubec měl z besedy docela jiný dojem. Přestavitelé Svazku i Vodárenské podle něj nepředložili objektivní a vyvážené informace, na základě kterých by si zastupitelé mohli zhodnotit, je-li současný provozovatel městských vodovodů a kanalizací opravdu ten správný a zdali služby, které poskytuje, odpovídají účtované ceně. „Starosta pozval jen zástupce jednoho názorového proudu, i když jsme výslovně požadovali, aby se zúčastnili například i starosta Letovic nebo místostarostové Kunštátu, kteří by dokázali fundovaně oponovat,“ uvedl.

Během besedy podala ředitelka boskovické divize VAS Miroslava Soldánová informace o vysoké kvalitě zdejší vody či o nákladném provozu 115 vodních zdrojů, které její společnost spravuje. Předseda Svazku Jindřich Král zase přiblížil, jak funguje Svazek a co je jeho úkolem a oznámil, že v dalších letech poroste vodné a stočné vždy čtyři až šest procent nad míru inflace.

Boskovičtí zastupitelé naproti tomu neuslyšeli odpověď na otázku, kolik peněz vybere v jejich městě společnost VAS na vodném a stočném, ani do jaké míry se Boskovice podílejí na solidaritě s dalšími členskými obcemi Svazku. Ekonom VAS Petr Fiala nedokázal vyčíslit výnosy, které jeho společnosti plynou z dodávek vody a odvádění splašků v Boskovicích a nezazněl tak ani údaj, o kolik peněz tyto výnosy převyšují veškeré provozní náklady. „Nevím, proč to neřekl, ale určitě to věděl. Možná měl obavy, co by se s tím číslem potom dál dělo,“ komentovala kolegovo mlčení Miroslava Soldánová.

Zavádějící informace pak zazněla z úst místopředsedy Svazku Františka Sivery. Ten opakovaně zdůraznil, že Vodárenská společnost a Svazek vodovodů a kanalizací jsou dvě rozdílné instituce. „Při některých diskusích se zdá, jako by lidé tyto dva subjekty zaměňovali nebo spojovali. Je ale potřeba říct, že jsou zcela samostatné,“ uvedl. Svazek a Vodárenská společnost jsou přitom propojené, a to jak majetkově, tak personálně. Podle výpisu z obchodního rejstříku vlastní většinu akcií Vodárenské společnosti Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí, ve kterém právě boskovický Svazek drží největší obchodní podíl a tím i hlavní slovo. Výsadní postavení zástupců Svazku ve struktuře společnosti VAS pak nejzřetelněji dokládá postava Jindřicha Krále. Ten je předsedou Svazku a současně předsedou představenstva a tedy hlavním šéfem Vodárenské akciové společnosti. Je to Jindřich Král, kdo má z titulu své funkce právo ovlivňovat důležitá rozhodnutí ředitelky boskovické divize, která jen s jeho souhlasem smí podnikat některé důležité kroky. „Předseda představenstva je výš než náš generální ředitel a jeho souhlas potřebuji k uzavíraní provozních smluv s dalšími partnery,“ přiblížila Miroslava Soldánová a potvrdila, že když měla začátkem minulého roku podepisovat provozní smlouvu s Kunštátem, bylo jí ze strany Krále doporučeno nepodepsat, a to kvůli neukončenému majetkovému vypořádání mezi Svazkem a městem Kunštát.

Příloha 1

Otevřený dopis, část 1
Otevřený dopis, část 2


Odměny za drahé vodné, stočné:

Poslanci ve vašem kraji vydělávali "bokem". Podívejte se


Beseda s občany: o čem se ve městě nemluví